Welkom

Lente

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Met de vernoeming van DesignKapstokken.nl wordt in dit document verwezen naar de firma DesignKapstokken.nl en Simon Spinder Trading ingeschreven bij de KvK te Leeuwarden. KvK nr: 01144535 0000.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn met uitsluiting van enige andere voorwaarden van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij DesignKapstokken.nl als leverancier van producten optreedt.

1.3 DesignKapstokken.nl aanvaardt geen enkel voorbehoud bij bestellingen door de wederpartij (hierna te noemen: de afnemer).

1.4 DesignKapstokken.nl behoudt zich het recht deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De afnemer erkent dat DesignKapstokken.nl bevoegd is deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en aanvaardt gebonden te zijn aan aldus gewijzigde Algemene Voorwaarden.

2. Betaling

2.1 Betaling vindt door middel van vooruitbetaling via bank of middels rembours, of contact bij afhaling of levering. Dit tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

DesignKapstokken.nl is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde bedrag niet door haar is ontvangen, aan de afnemer een rente van 1% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten plaatsvinden.

DesignKapstokken.nl is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de afnemer alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de verzuimde betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. Voor het in verzuim stellen van de afnemer is DesignKapstokken.nl gerechtigd de werkelijke kosten in rekening te brengen, te verhogen met een redelijk bedrag aan kantoorkosten.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten.

3.2 Alle prijzen zijn inclusief BTW.

3.3 Alle prijzen zijn exclusief de verzendkosten.

3.4 Een aanbieding van DesignKapstokken.nl wordt geacht vrijblijvend te zijn gedaan, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. DesignKapstokken.nl heeft het recht de overeenkomst te ontbinden.

3.5 Alhoewel DesignKapstokken.nl de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen aanbieder en de afnemer kan (gaan) duiden, kan de afnemer hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, et cetera gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

4. Levering

4.1 Levering alleen binnen de Benelux.

4.2 DesignKapstokken.nl kan niet garant staan voor leverbaarheid van alle producten. Bij een tekort zal de afnemer hiervan op de hoogte gesteld worden, en kan een ander product worden uitgezocht of zal het overgemaakte bedrag teruggestort worden.

4.3 DesignKapstokken.nl zal de levering binnen 2-3 werkdagen initiëren, maar is tevens gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door DesignKapstokken.nl gedragen.

4.5 Levering geschiedt enkel aan personen van 16 jaar of ouder.

5. Aansprakelijkheid

5.1 DesignKapstokken.nl is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door aankoop en/of gebruik van geleverde producten.

5.2 DesignKapstokken.nl is niet aansprakelijk voor schade toegebracht tijdens verzending van de geleverde producten.

5.3 De termijn genoemd bij 4.3 geldt als een indicatie en niet als fatale termijn. DesignKapstokken.nl is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van deze levertijd.

6. Ruilen

6.1 Ruilen is slechts mogelijk als het geleverde product in originele staat is en het geleverde product binnen 5 werkdagen na levering weer in bezit van DesignKapstokken.nl is.

6.2 Kosten die voortvloeien uit een gewenste ruil (bijvoorbeeld verzendkosten) worden gedragen door de afnemer.

7. Verzendkosten

7.1 DesignKapstokken.nl berekent de verzendkosten per bestelling. De kosten zijn afhankelijk van het soort en aantal producten en zijn te vinden op deze website>

8. Reclame (garantie)

8.1 De afnemer is verplicht terstond na levering, de geleverde goederen grondig te inspecteren op gebreken en, bij aanwezigheid daarvan, DesignKapstokken.nl per ommegaande hier per e-mail of telefonisch van op de hoogte te stellen. Indien de afnemer niet binnen vijf dagen na de dag van levering DesignKapstokken.nl wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, wordt de afnemer geacht met de staat waarin de goederen zijn geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

9. Schadevergoeding

9.1 DesignKapstokken.nl kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen en daarbij zal haar aansprakelijk in waarde nooit die van de verkoopprijs te boven gaan.

9.2 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van DesignKapstokken.nl komen zijn: werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, het niet nakomen van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etcetera.

10. Annuleren van orders

10.1 Het kosteloos annuleren van een door ons bevestigde order is alleen mogelijk binnen 24 uur, tenzij de order al is verzonden door DesignKapstokken.nl. Over bevestigde orders die aldus binnen 48 uur geannuleerd moeten worden is de afnemer een direct opeisbare vergoeding verschuldigd van 10% van de oorspronkelijke koopprijs, inclusief BTW, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

10.2 Indien de bij 4.3 genoemde termijn met meer dan twee weken overschreden wordt heeft de afnemer de mogelijkheid de order kosteloos te annuleren. De afnemer dient echter altijd schriftelijk aan te geven dat de order geannuleerd moet worden.

Privacy: DesignKapstokken.nl hecht veel belang aan uw privacy. In de volgende paragrafen vindt u terug hoe wij met uw informatie omgaan als u gebruik maakt van onze webwinkel.

Informatievergaring en gebruik DesignKapstokken.nl is de enige eigenaar van de informatie die via deze site wordt ingewonnen. Wij verkopen, delen of verhuren deze informatie niet met anderen. Wij verzamelen weliswaar gebruikersinformatie op verscheidene plaatsen in onze webwinkel

Registratie Om artikelen te bestellen of de nieuwsbrief te ontvangen moet de gebruiker DesignKapstokken.nl voorzien van persoonlijke informatie zoals e-mailadres, geboortedatum of geslacht. Deze informatie wordt alleen gebruikt om de artikelen daadwerkelijk te kunnen leveren of de gewenste nieuwsbrief toe te sturen.

Cookies

Een cookie is een (gedeelte van) informatie opgeslagen op de harde schijf van de gebruiker met informatie over de gebruiker. De cookie wordt enkel gebruikt als de lezer zich op de site bevindt en wordt verwijderd als de lezer zich van de site verwijderd. Cookies worden gebruikt voor aangemelde gebruikers zodat ze niet telkens opnieuw hun paswoord moeten ingeven als ze naar een andere pagina surfen.

Log Files Wij maken gebruik van IP adressen om trends te analyseren, de site te administreren en de populariteit van inhoud op te volgen. IP adressen worden niet gekoppeld aan persoonlijke identificeerbare informatie.

Speciale aanbiedingen

Af en toe verzenden wij speciale aanbiedingen aangaande nieuw binnengekregen artikelen, extra kortingen etc. Onze lezers die hier aanstoot aan nemen kunnen zich ten allen tijde uitschrijven.

Verwijderen/aanpassen persoonlijke informatie

Als de persoonlijke informatie van een lezer wijzigt of een lezer niet langer gebruik wenst te maken van onze webwinkel, kan hij dit zelf ingeven of kunnen wij dit doen. Hiervoor stuurt u een e-mail per ommegaande

Op de hoogte blijven van wijzigingen

Als wij besluiten deze privacyverklaring te wijzigen zullen wij dit voor bepaalde tijd op onze homepage publiceren. Als wij op een bepaald moment persoonlijke informatie van een individuele, geregistreerde gebruiker willen aanwenden voor andere doeleinden dan uitgestippeld in deze verklaring, dan vragen wij hiervoor eerst schriftelijke toelating via e-mail gericht aan deze lezer.